odis etiska riktlinjer

Doula

i Stockholm

 

 

 

 

from pain to power

 

Certifierad ODIS-Doula

 

 

ODIS etiska riktlinjer

• En ODIS-doula har förståelse för den stora livsförändrande händelse graviditet och förlossning är

• En ODIS-doula utövar sitt yrke med empati

• En ODIS-doula har kunskaper dels om födelseprocessens fysiologi och kan förklara den samt också om kvinnans emotionella behov under förlossningen

• En ODIS-doula är närvarande under hela förlossningen och lämnar inte den födande kvinnan annat än om det är absolut nödvändigt eller om hon ber om det själv

• En ODIS-doula har tystnadsplikt. Det innebär att du inte får avslöja namnet på dina klienter. Du får inte heller avslöja sådana detaljer om klienterna eller om deras förlossningar att det kan innebära att klienterna kan identifieras eller att deras förtroende sviks

• En ODIS-doula kritiserar inte eller ifrågasätter barnmorskan, läkaren eller annan professionellt verksam under förlossningen inför klienten

• En ODIS-doula ger emotionellt och praktiskt stöd till den födande kvinnan och hennes anhöriga. Hon försöker ge en objektiv syn på vad som händer och objektiv information

• En ODIS-doulas uppgift är att ge kvinnan en positiv förlossningsupplevelse och en känsla av "empowerment"

• ODIS rekommenderar alla aktiva medlemmar att ta ut ett skäligt arvode för sina doulatjänste Därför bör du som aktiv medlem bedriva din doulaverksamhet i företagsform

• En ODIS-doula bör vid varje nytt uppdrag, upprätta ett skriftligt avtal med klienten, där det tydligt framgår avd arvodet är och hur/när det ska betalas, under vilken period doulan har beredskap, vilket ansvar klienten har för att doulan kontaktas i god tid före förlossningen, vilken inställelsetid som doulan har sedan förlossningen börjat, och vilka villkor som gäller för eventuell återetalning av arvodet

•En ODIS-doula ger inte några medicinska råd eller gör några medicinska undersökningar. Hon tar inte heller något medicinskt ansvar. Detta bör du som doula göra klart för dina klienter inför varje nytt uppdrag, och det bör även anges i det avtal som skrivs med klienten

• En ODIS-doula sätter alltid klientens intresse i första rummet. Du får inte utöva otillbörliga påtryckningar på klienterna. Du bör aktivt uppmuntra klienterna att fatta sina egna beslut om vården inför och under förlossningen, och du måste acceptera de beslut som klienterna fattar, även om du personligen har en avvikande åsikt

• En ODIS-doula rekommenderas att inte skriva avtal med eventuell sponsor. En doula verksam i sitt företag rekommenderas att vara försiktig med att skriva avtal med eventuell sponsor. En doula bör lägga stor vikt vid att uppfattas som neutral gentemot sin arbetsgivare

• En ODIS-doula bör regelbundet uppdatera sig inom sitt område och du bör minst två gånger per år delta i någon av föreningen anordnad aktivitet såsom workshops, seminarier, studiebesök .os.v

• Alla ODIS-doulor bör sträva efter att inta en i alla avseenden professionell hållning i sin verksamhet som doulor, att verka för god doula sed och att sprida kunskap om, och respekt för, doulans arbete             

 

Om ODIS

ODIS står för Organisationen för Doulor i Sverige och är en ideell förening.

 

ODIS mål är:

 

Att skapa ett nätverk som kan samla och sprida information, stöd och utbildning.

 

Att etablera en praxis för doulor samt ge dem tillgång till nödvändiga kunskaper och information.

 

Att hjälpa den födande kvinnan att hitta professionell hjälp som doulor, förlossningspedagoger och barnmorskor.

 

För mer information om ODIS www.doula.nu

 

KONTAKT:

agneta@doulaistockholm.se

mobil: 0739 82 96 39

 

 

 

Copyright © doulaistockholm           design: raafstudio.se